Kennis is kracht.

Wijzigingen door de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

|

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met deze wet wordt op een heel andere wijze toezicht gehouden op de kwaliteit van het bouwen. Waar het toezicht eerder bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) lag, komt veruit de meeste verantwoordelijkheid nu bij de aannemer te liggen. Maar…
Lees meer

Vormt bouwen een aanmerkelijk risico op schade?

|

Met het uitvoeren van bouwwerkzaamheden dichtbij andere gebouwen bestaat een risico op schade aan die andere gebouwen, zoals scheuren of verzakkingen. De vraag werpt zich dan op wie aansprakelijk is voor deze schade. Is dit de aannemer die de werkzaamheden uitvoerde? Is dit de opdrachtgever in wiens opdracht de werkzaamheden zijn uitgevoerd? Of is het…
Lees meer

Mogelijkheden voor de overheid na Didam

|

Eind 2021 is het grondbeleid van overheden grondig opgeschud. De Hoge Raad oordeelde in het Didam-arrest van 26 november 2021 dat de overheid aan eenieder gelijke kansen moet bieden om een onroerende zaak, die de overheid wenst te verkopen, te verkrijgen. Deze uitspraak, hoewel het geen geheel nieuw leerstuk betrof, zette het grondbeleid van diverse…
Lees meer

Schadevergoeding bij onteigening

|

In eerdere blogs heb ik als advocaat onteigeningsrecht de onteigeningsprocedure in grote lijnen uiteengezet. In deze blog komt de schadevergoeding aan bod: naar voren komt wie in aanmerking komt voor een schadeloosstelling bij onteigening, hoe de omvang van deze vergoeding wordt bepaald, welke andere kosten worden vergoed en hoe deze procedure in zijn werk gaat. …
Lees meer

Gerechtelijke procedure bij onteigening

|

In een eerdere blog heb ik (advocaat onteigening) het systeem van onteigening overzichtelijk uiteengezet. Hierin valt te lezen dat de onteigeningsprocedure op dit moment twee stappen kent. Er is eerst een procedure voor de Kroon (de specialisten van de overheid zelf), en vervolgens moet een onteigeningsoordeel van de Kroon óók worden bevestigd door de rechter.…
Lees meer

Overheidsbelangen: privaat- of bestuursrecht?

|

Medio augustus 2022 werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een hotel in Oost-Nederland had aangekocht. Dit, voor de huisvesting van ongeveer driehonderd asielzoekers, zo volgt uit een recente brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Deze aankoop heeft de gemoederen hoog doen oplopen. Omwonenden…
Lees meer

De Porthos-uitspraak: bouw weer stil

|

Iedereen kent de uitdrukking ‘tijden veranderen’ wel. Helaas blijkt dat niet te gelden voor de stikstofproblematiek. Op 2 november 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat vrijstelling voor de bouw aangaande de stikstofberekening geen stand kan houden. De gevolgen hiervan zijn groot, aangezien een aanzienlijk aantal aangevraagde en verleende vergunningen…
Lees meer

Onteigening van piekbelasters

|

Na een zomer vol overleg, discussie, protesten en onzekerheid, heeft stikstofbemiddelaar Remkes op 5 oktober 2022 eindelijk zijn langverwachte rapport over het stikstofvraagstuk gepubliceerd. In het rapport presenteert Remkes diverse maatregelen om de problemen rondom stikstof, die al sinds 2019 (!) een groot deel van Nederland in onzekerheid hebben gestort, het hoofd te bieden. De…
Lees meer

Didam-arrest bij gronduitgifte particulieren

|

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het veelbesproken Didam-arrest gepubliceerd. Hierin heeft de Hoge Raad vastgelegd dat de uitgifte van onroerende zaken door een overheid moet voldoen aan de eisen van het publiekrecht. In het bijzonder moet worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Er dient een openbaarmaking…
Lees meer

Het verbouwen van je appartement. Waar moet je op letten?

|

U bent de eigenaar geworden van een appartement. U bent er helemaal verliefd op, maar toch moeten er nog een aantal zaken worden aangepast of verbouwd. Vol goede moed gaat u aan de slag met de verbouwing. Nieuwe leidingen, een nieuwe badkamer, een nieuwe indeling van het appartement; het kan u niet ver genoeg gaan!…
Lees meer