Kennis is kracht.

Wijzigingen door de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

|

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met deze wet wordt op een heel andere wijze toezicht gehouden op de kwaliteit van het bouwen. Waar het toezicht eerder bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) lag, komt veruit de meeste verantwoordelijkheid nu bij de aannemer te liggen. Maar…
Lees meer

Didam-arrest bij gronduitgifte particulieren

|

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het veelbesproken Didam-arrest gepubliceerd. Hierin heeft de Hoge Raad vastgelegd dat de uitgifte van onroerende zaken door een overheid moet voldoen aan de eisen van het publiekrecht. In het bijzonder moet worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Er dient een openbaarmaking…
Lees meer

Pas op! Door verjaring kunt u de eigendom van uw grond verliezen

|

Verjaring is een rechtsfiguur, waarbij door tijdsverloop een verandering plaatsvindt in uw rechtspositie ten aanzien van een goed, bijvoorbeeld een stuk grond. De verkrijging (of het verlies) van een stuk grond door verjaring is anders dan in het geval de eigendom van een perceel wordt overgedragen, bijvoorbeeld bij koop/verkoop. In die situatie zijn de verkoper…
Lees meer

De gewijzigde Wet Bibob

|

Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, kortweg: de Wet Bibob, heeft een bestuursorgaan de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de integriteit van de burger te toetsen. Recent is de Wet Bibob gewijzigd, waardoor in aanmerkelijk méér gevallen sprake kan zijn van een Bibob-toets en, daarmee, een Bibob-weigering. De Wet Bibob in vogelvlucht…
Lees meer

Indeplaatsstelling van een huurder bij een bedrijfsovername

|

Een indeplaatsstelling houdt in het kort in dat een huurder bij de rechter kan vorderen dat hij gemachtigd wordt om een derde (nieuwe huurder) als huurder in zijn plaats te stellen in de huidige huurovereenkomst. Een indeplaatsstelling kan alleen worden gevorderd in verband met een overdracht van het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf. Een indeplaatsstelling…
Lees meer

Kamerverhuur. Waar moet ik op letten? – deel 2

|

Naar aanleiding van het blog ‘Kamerverhuur. Waar moet ik op letten?’ van mijn collega Bart van Hoof  kregen wij een vraag over de rol van een hypotheek bij de verhuur van kamers. Hoe zit het met de juridische relatie tussen een geldverstrekker die een hypotheek op het pand heeft (bijvoorbeeld een bank) aan de ene…
Lees meer

Rekening houden met onvoorziene omstandigheden?

|

Op grond van artikel 6:258 BW bestaat de mogelijkheid een overeenkomst aan te tasten als sprake is van ‘onvoorziene omstandigheden’. De Hoge Raad geeft tekst en uitleg. Onvoorzien of onverwacht? De volgende – taalkundige – eigenaardigheid doet zich voor. Van Dale omschrijft ‘onvoorzien’ als ‘onverwacht’. Een onvoorziene omstandigheid is een omstandigheid die je niet hebt…
Lees meer