Kennis is kracht.

Mogelijkheden voor de overheid na Didam

|

Eind 2021 is het grondbeleid van overheden grondig opgeschud. De Hoge Raad oordeelde in het Didam-arrest van 26 november 2021 dat de overheid aan eenieder gelijke kansen moet bieden om een onroerende zaak, die de overheid wenst te verkopen, te verkrijgen. Deze uitspraak, hoewel het geen geheel nieuw leerstuk betrof, zette het grondbeleid van diverse…
Lees meer

Schadevergoeding bij onteigening

|

In eerdere blogs heb ik als advocaat onteigeningsrecht de onteigeningsprocedure in grote lijnen uiteengezet. In deze blog komt de schadevergoeding aan bod: naar voren komt wie in aanmerking komt voor een schadeloosstelling bij onteigening, hoe de omvang van deze vergoeding wordt bepaald, welke andere kosten worden vergoed en hoe deze procedure in zijn werk gaat. …
Lees meer

Gerechtelijke procedure bij onteigening

|

In een eerdere blog heb ik (advocaat onteigening) het systeem van onteigening overzichtelijk uiteengezet. Hierin valt te lezen dat de onteigeningsprocedure op dit moment twee stappen kent. Er is eerst een procedure voor de Kroon (de specialisten van de overheid zelf), en vervolgens moet een onteigeningsoordeel van de Kroon óók worden bevestigd door de rechter.…
Lees meer

Overheidsbelangen: privaat- of bestuursrecht?

|

Medio augustus 2022 werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een hotel in Oost-Nederland had aangekocht. Dit, voor de huisvesting van ongeveer driehonderd asielzoekers, zo volgt uit een recente brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Deze aankoop heeft de gemoederen hoog doen oplopen. Omwonenden…
Lees meer

Onteigening van piekbelasters

|

Na een zomer vol overleg, discussie, protesten en onzekerheid, heeft stikstofbemiddelaar Remkes op 5 oktober 2022 eindelijk zijn langverwachte rapport over het stikstofvraagstuk gepubliceerd. In het rapport presenteert Remkes diverse maatregelen om de problemen rondom stikstof, die al sinds 2019 (!) een groot deel van Nederland in onzekerheid hebben gestort, het hoofd te bieden. De…
Lees meer

Onteigening: hoe zit dat nu?

|

Soms komt een rechtsgebied tientallen jaren nauwelijks in het nieuws. Dat komt doordat er maar weinig mensen mee in contact komen. Het is en blijft een aparte niche in de grote wereld van het Nederlands recht. Maar de laatste maanden blijkt dat dit ineens kan veranderen. Opeens blijkt dat, door omstandigheden, ineens een grote groep…
Lees meer

Didam-arrest bij gronduitgifte particulieren

|

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het veelbesproken Didam-arrest gepubliceerd. Hierin heeft de Hoge Raad vastgelegd dat de uitgifte van onroerende zaken door een overheid moet voldoen aan de eisen van het publiekrecht. In het bijzonder moet worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Er dient een openbaarmaking…
Lees meer

Het Didam-arrest duidelijk uitgelegd

|

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), bekend als het ‘Didam-arrest’, heeft een flinke schokgolf in het overheidsprivaatrecht teweeggebracht. De Hoge Raad oordeelt in deze uitspraak dat een overheidsorgaan (in dit geval een gemeente) een vastgoed-object dat zij in eigendom heeft, niet een-op-een aan een projectontwikkelaar mag verkopen, als er (naar…
Lees meer

Invoering opkoopbescherming in Nijmegen vervroegd!

|

Op 2 november jl. heeft de gemeenteraad van Nijmegen unaniem ingestemd met de invoering van opkoopbescherming in de gemeente Nijmegen. Anders dan verwacht, zal de opkoopbescherming al gaan gelden met ingang van medio november, en dus niet pas per 1 januari 2023. Wat zijn de gevolgen van de opkoopbescherming? En hoe ga je als verhuurder,…
Lees meer

De Wet opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht: dit zijn de nieuwe regels!

|

De woningmarkt is ‘hot’. Niet alleen omdat in veel gemeenten sprake is van een verhitte woningmarkt, maar ook omdat op social media en in kranten de nodige analyses over woningnood verschijnen, die vervolgens weer flink worden bediscussieerd. In die discussies wordt nogal eens met de beschuldigende vinger naar de private belegger, de verhuurder en/of de…
Lees meer