Kennis is kracht.

Voorbeeldberekening nieuwe puntentelling kamerverhuur

|

Voor kamerverhuur geldt een speciale puntentelling: het woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte. Die puntentelling stamt uit de jaren 70 en is sindsdien niet noemenswaardig vernieuwd. Daardoor is die inmiddels ernstig verouderd. Factoren zoals het energielabel en de WOZ-waarde komen in de puntentelling niet terug. Daar komt nu verandering in: er ligt een ontwerp klaar voor een volledig…
Lees meer

Een huurprijsverhoging van 14,5% is niet reëel!

|

Recent heeft de kantonrechter zich uitgelaten over de vraag of een verhuurder van bedrijfsruimte een huurprijsverhoging (indexering) van 14,5% mag doorvoeren. De huurder vond dit veel te hoog, mede omdat het percentage van 14,5% beduidend hoger is dan het percentage per de huuringangsdatum (1,9%). Volgens de huurder zou een huurprijsverhoging tussen 7,6% en 8,1% redelijk…
Lees meer

Hoe huurt het eigenlijk? De Wet goed verhuurderschap

|

Waarom wordt de Wet goed verhuurderschap ingevoerd? De wetgever wil verhuurders aanpakken die ongewenst verhuurgedrag vertonen. Daarom worden concrete regels gegeven waarmee wordt omschreven hoe goed verhuurderschap eruit ziet. Die regels gelden zowel voor verhuurders als voor verhuurbemiddelaars (zie ook deel 3). Voor verhuurders van verblijfruimte voor arbeidsmigranten (daaronder kunnen ook expats uit de EU…
Lees meer

Nieuwe regels voor verhuur aan expats

|

Wanneer is sprake van een ‘arbeidsmigrant’? De wet omschrijft een arbeidsmigrant als een onderdaan van een andere EU-lidstaat die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten. Hoewel het wetsvoorstel vooral bedoeld is om misstanden te bestrijden bij arbeidsmigranten die voor hun huisvesting afhankelijk zijn van hun werkgever,…
Lees meer

Bemiddelaars in de Wet goed verhuurderschap

|

Op wie is de Wet goed verhuurderschap van toepassing? De Wet goed verhuurderschap is van toepassing op verhuurders, maar ook op verhuurbemiddelaars die huurovereenkomsten tot stand brengen voor woonruimte of voor verblijfsruimte voor arbeidsmigranten. Strikt genomen is de wet overigens beperkt tot verhuurbemiddelaars die ‘lasthebber’ zijn. Dat is een juridische term voor bemiddelaars die namens…
Lees meer

Heb ik een verhuurvergunning nodig?

|

Wat is een verhuurvergunning? Met de invoering van de Wet goed verhuurderschap wordt het mogelijk voor gemeenten om een verhuurverordening in te voeren. Daarin kan een verbod worden opgenomen om te verhuren zonder verhuurvergunning. De vergunningplicht kan zien op een bepaalde categorie woonruimte in een bepaald gebied, of een bepaalde categorie verblijfsruimte voor arbeidsmigranten in…
Lees meer

Boete bij een te hoge huurprijs?

|

Aan wie kan een boete worden opgelegd? De Wet goed verhuurderschap legt verplichtingen op aan verhuurders en verhuurbemiddelaars. Wat precies onder een verhuurbemiddelaar moet worden verstaan lees je in deel 3 van deze blogreeks. Het college van burgemeester en wethouders kan een last onder dwangsom of een boete opleggen aan die partijen als zij hun…
Lees meer

Verhuurders aan de schandpaal

|

Wat houdt openbaarmaking in? In de Wet goed verhuurderschap staat dat het college van burgemeester en wethouders de boete openbaarmaken “teneinde de naleving ervan te bevorderen, woningzoekenden en huurders te informeren en inzicht te geven in het uitvoeren van toezicht op de naleving van deze artikelen.” Het doel is dus onder andere om extra druk…
Lees meer

Zeggenschap over je verhuurde woning verliezen?

|

Wanneer kan de verhuurder het beheer worden ontnomen? Met de introductie van de Wet goed verhuurderschap kunnen verhuurders geconfronteerd worden met een nieuwe sanctie: overname van het beheer. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat de verhuurder zich voor een bepaalde tijd niet met de verhuur van zijn woning mag bemoeien. Omdat dit…
Lees meer

Mogelijkheden voor de overheid na Didam

|

Eind 2021 is het grondbeleid van overheden grondig opgeschud. De Hoge Raad oordeelde in het Didam-arrest van 26 november 2021 dat de overheid aan eenieder gelijke kansen moet bieden om een onroerende zaak, die de overheid wenst te verkopen, te verkrijgen. Deze uitspraak, hoewel het geen geheel nieuw leerstuk betrof, zette het grondbeleid van diverse…
Lees meer