Niet alleen consumentenbescherming.

Ook beheerders van bedrijfsmatig vastgoed die de huur incasseren voor hun opdrachtgevers, zullen te maken krijgen met de Wet kwaliteit incassodienstverlening. De wet is niet beperkt tot incasso bij consumenten.

Wanneer is de Wki van toepassing?

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) gaat over veel meer dan wat in het normale spraakgebruik wordt verstaan onder incasso. Het versturen van een eenvoudige aanmaning valt al onder de reikwijdte van deze nieuwe incassowet. Daarover lees je meer in deze blog. Werkzaamheden voor een ander met als doel te zorgen dat de wederpartij betaalt, zijn incassodiensten als de schuldenaar (de huurder dus) een ‘natuurlijk persoon’ is. Daaronder vallen consumenten, maar ook veel ondernemers.

Welke ondernemers vallen onder de Wki?

Als de schuldenaar een ‘natuurlijk persoon’ is, is de Wki van toepassing. De wet ziet allereerst eenmanszaken als natuurlijk persoon. Maar de bedoeling van de wet is om te zorgen dat iedereen die in zijn privé-vermogen geraakt kan worden, als natuurlijk persoon gezien wordt. Dat betekent dat ook in geval van een maatschap, een v.o.f. (vennootschap onder firma) en in sommige gevallen de c.v. (commanditaire vennootschap) als natuurlijk persoon zal gelden.

De B.V., de N.V., de stichting en de vereniging vallen niet onder de definitie van ‘natuurlijk persoon’. Voor incasso bij deze partijen geldt de Wki dus niet.

Ook als de minderheid natuurlijke persoon is

De Wki geldt ook als de meeste huurders geen natuurlijke personen zijn. Verstuur je dus vooral aanmaningen aan B.V.’s, N.V.’s, stichtingen of verenigingen, maar ook wel eens aan natuurlijke personen? Dan is de Wki ook op jouw onderneming van toepassing. De wet is namelijk ook van toepassing als je activiteiten mede gericht zijn op incasseren bij natuurlijke personen.

Wat moet ik doen?

Je moet je als incassodienstverlener inschrijven in een register en je moet voldoen aan opleidingseisen. Die opleidingseisen gelden ook voor je personeel. Voor bestaande incassodienstverleners geldt wel een overgangstermijn, dus je hoeft niet meteen in te schrijven. Dat is prettig, want de kosten voor de inschrijving zijn stevig.

Voor andere onderdelen van de wet geldt geen overgangstermijn: je moet bijvoorbeeld meteen voldoen aan nieuwe vereisten aan de inhoud en wijze van communicatie. Daarnaast moet je bepaalde onderdelen van je werkwijze schriftelijk uitwerken en je aansluiten bij een klachtenregeling.

Voldoe je niet aan de voorschriften van de Wki? Dan kan de toezichthouder boetes opleggen tot € 10.300,00. Het is dus aan te bevelen om te zorgen dat je de wet niet overtreedt. Dat betekent niet per se dat je je moet registreren: je kunt er ook voor kiezen om bepaalde werkzaamheden sneller uit te besteden aan een incassobureau.

Meer weten?

In onze checklist Wki lees je alles over de verplichtingen die volgen uit de Wki en op welke termijn je daaraan moet voldoen. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op, we bespreken graag of we kunnen helpen.