Van Aannemer tot Zekerheid.

Unieke positie IJzer Advocaten

Als advocaat bouwrecht en ruimtelijke ontwikkeling staat IJzer Advocaten partijen bij in de woningbouw, utiliteitsbouw, en grond-, weg- en waterbouw. We houden ons volop bezig met projectontwikkeling en grondexploitatie, en voelen ons hierin als een vis in het water. We bedienen onze cliënten zowel in het civiele domein als in het bestuurlijke domein. IJzer Advocaten neemt daarmee een unieke positie in: er zijn maar weinig advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in én de civiele kant van het bouwrecht, én de bestuursrechtelijke kant van het bouwrecht.

Advocaat bouw

Als projectontwikkelaar, aannemer of opdrachtgever heb je een essentiële rol binnen de bouwnijverheid. Een advocaat moet die rol kunnen begrijpen, of het nu om een hoofdaannemer, een onderaannemer of een ontwikkelaar gaat. Datzelfde geldt voor een advocatenkantoor dat de opdrachtgever bij een bouwproject bijstaat, bijvoorbeeld een commerciële belegger, een private opdrachtgever, of een overheid zoals een gemeente. IJzer Advocaten begrijpt die rol; wij weten hoe een partij zich in de bouwwereld wil en moet opstellen. Wat haar doelstellingen zijn en welke middelen zij tot haar beschikking heeft.

Bouwrecht advocaat

Bij de bouw van woningen of andere projectontwikkelingen komen we steeds vaker en meer regulering, duurzaamheidsambities en eisen over klimaatadaptief bouwen en natuurinclusief bouwen tegen.

Hoe ga je daar mee om? Loop je voor de muziek uit? Of wacht je nog even af met het aanpassen van je werkwijze? Als advocatenkantoor hebben wij veel ervaring met vraagstukken waar aannemers, projectontwikkelaars, opdrachtgevers, eigenaars/beleggers en andere professionele partijen in de bouw vaak tegenaan lopen. We zijn de huisadvocaat van meerdere bouwondernemingen en opdrachtgevers door heel Nederland. Bij IJzer Advocaten zijn én advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in de civiele aspecten van het bouw recht én advocaten die deskundig zijn in de publieke aspecten. Onze advocaten adviseren dus niet alleen over de civiele/contractuele vraagstukken die in de bouwwereld kunnen spelen, maar óók over meer bestuurlijke/omgevingsrechtelijke aspecten als stikstof, circulariteit, duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen. Zo nodig procederen we ook over deze onderwerpen.

Juridische vraagbaak voor bouwgeschillen

U kunt op het gebied van bouw, projectontwikkeling, transformatie en verbouw bij ons terecht voor onder meer:

In het bestuurlijke domein:

 • projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en woningbouw
 • omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan), omgevingsvergunning en andersoortige vergunningen
 • vergunning voor een omgevingsplanactiviteit (OPA, BOPA), een bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit (MBA)
 • voorbereidingsbesluit, voorbereiding van een wijziging van het omgevingsplan, strijd met een omgevingsplan
 • indienen van een zienswijze en/of beroep tegen een (wijziging) omgevingsplan
 • vergunning voor een ontgrondingsactiviteit, lozingsactiviteit, Natura 2000-activiteit, stikstof en flora- en fauna-activiteit
 • circulair, duurzaam en klimaatadaptief bouwen, verbouwen of plannen
 • belangenbehartiging van de vergunninghouder of derde-belanghebbende
 • huisvesting (kamerverhuur, splitsing, optoppen, omzetting, onttrekking, samenvoeging)
 • appartementsrechten en vereniging van eigenaars
 • brandveiligheid, constructie, geluid, volume/oppervlakte en vergunningen
 • voornemen handhavend optreden, last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete
 • bezwaar, beroep en hoger beroep bij vergunningen, ontheffingen en handhavingsbesluiten
 • reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedures
 • bouw, verbouw, renovatie en sloop van woningen, bedrijfspanden, kantoren en andere ruimte
 • bouwkundige wijziging en/of functiewijziging van bestaande gebouwen (splitsen, omzetten, onttrekken, samenvoegen)
 • Bibob toets, Bibob traject, vergunning/contract Bibob
 • monumentale woningen en andere gebouwen
 • vergunningsvrij bouwen en vergunningsvrij verbouwen
 • overgangsrecht bij bouw, verbouw en gebruik
 • planschade en nadeelcompensatie
 • schadevergoeding na onrechtmatige overheidsdaad
 • overheidsaansprakelijkheid
 • onteigening
 • grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, contracteren met de overheid
 • PPS-constructies en -samenwerking, kostenverhaal

In het civiele domein:

 • opstellen en beoordelen van een aannemingsovereenkomst of koop-aannemingsovereenkomst
 • contracteren met een hoofdaannemer, aannemer of onderaannemer
 • circulariteit, duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen in de bouw, verbouw en transitie
 • de aankoop en levering van (bouw)materialen
 • opleveringstermijn, werkbare dagen en werkbare werkdagen
 • geschil over de oplevering, opleverpunten, onderhoudstermijn
 • vastgoedontwikkeling, en gebieds- en projectontwikkeling
 • koop-aanneemovereenkomst, overeenkomst van onderaanneming, samenwerkingsovereenkomst
 • exploitatie-overeenkomst, design and build / design and construct, andere bouwcontracten
 • beoordelen van het totstandkomen van een bouw-overeenkomst
 • uitleg en toepasselijkheid van de UAV 2012, de UAV 1989, het Bouwbesluit (2012), AVA 1992/2013, DNR, STABU, RAW en andere bouwregelgeving
 • modelovereenkomst, standaard-overeenkomst (bijvoorbeeld Woningborg), algemene voorwaarden
 • afrekening en verrekening van meerwerk en minderwerk
 • uitleg, toepasselijkheid en naleving van afgesproken betalingsschema of -termijnen
 • stelpost en verrekenpost
 • toepassing van het retentierecht
 • bouwtijdoverschrijding, opleveren binnen de termijn, vertragingsclaims
 • beëindiging van de aanneemovereenkomst of een ander bouwcontract
 • aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken, herstel en schade
 • bouwfouten en contractbreuk/wanprestatie
 • uitleg van het bestek
 • onbetaalde facturen van de opdrachtgever of de ontwikkelaar

Contact advocaat omgevingsrecht

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of direct contact met een bouwrecht advocaat van IJzer Advocaten? Onze advocaten zijn bereikbaar via de hiernaast vermelde contactgegevens.

U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 024 – 30 30 365, door een e-mail te sturen aan info@ijzeradvocaten.nl, of door hier een contactformulier invullen.

IJzer Advocaten is gevestigd in Nijmegen.